Da'wah Front Nigeria Online Forum
Gajanana Song Download - Printable Version

+- Da'wah Front Nigeria Online Forum (http://forum.dawahfrontnigeria.com)
+-- Forum: Book Review (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Book Review (http://forum.dawahfrontnigeria.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Gajanana Song Download (/showthread.php?tid=273956)Gajanana Song Download - abhibhajan - 01-08-2021

Lambodar pitambar phanivar vandana Saral sond vakratunda trinayana Das ramacha vatpahe sadna Sankati pavave nirvani rakshave survar vandana Jaidev Jaidev Vignraj tu, mahataj tu, Mahesai tu  moreya Chintamani tu, sidhinayaka ganadishaye moreya Vakratund tu, gajmukhang tu siddhivinayaka…(x2) Gajanana gajanana gajanana ganraya…(x4) Gajanana ganraya.. Gajanana gajanana gajanana ganraya..(x4) Hare Ram hare Ram, Ram Ram hare hare Hare Krishna hare Krishna, Krishna Krishna hare hare “Gajanana Song Download”.